Kalendarium wydarzeń

1408r. –utworzenie parafii w Mordach.

?...–1434  –   Mordy własnością rodziny Koszyckich herbu Świeńczyc.

1434r.–małżeństwo córki Jana Koszyckiego ze Stanisławem Korczewskim herbu Korczak, panem na Korczewie.

1434-1490 – właścicielami Mordów byli Stanisław Korczewski, a później jego syn Jan Korczewski i wnuk Stanisław (II) Korczewski.

1488r.-  Mordy, dzięki staraniom Stanisława (II) Korczewskiego uzyskały prawa miejskie, przywilejem lokacyjnym nadanym przez króla Kazimierza Jagiellończyka.

1490-1514 -Mordy własnością Zofii (córki Korczewskiego) i Stanisława Chlebowicza herbu Leliwa, wojewody połockiego.

1514r. - ślub córki Chlebowiczów, Elżbiety, z Janem Sapiehą herbu Lis, wojewodą podlaskim (zm.1517r.)

1514-1517 - Mordy własnością Elżbiety i Jana Sapiehów.

1517-1519 - Mordy w posiadaniu Elżbiety i Grzegorza Ościkowiczów - po śmierci Jana Sapiehy, Elżbieta wyszła za mąż za Grzegorza Ościkowicza herbu Trąby, wojewodę trockiego (zm.1519r.).

1519-1528 - właścicielką Mordów była Elżbieta Ościkowiczowa, wdowa po zmarłym Grzegorzu Ościkowiczu.

1523r - Elżbieta Ościkowiczowa zapisała kościołowi w Mordach wieś Klimonty, za co proboszcz zobowiązał się do utrzymania bakałarza (nauczyciela) - powstała szkoła parafialna.

1528r. - Elżbieta Ościkowiczowa sprzedała Mordy wraz z wsiami: Czołomyje, Czepielin, Wyczółki, Jajki i Stok Ruski królowi Zygmuntowi I Staremu, pozostawiając sobie Głuchów.

1528-1552 - Mordy własnością królewską, z dożywotnim prawem posiadania dla Elżbiety (zm.1552r.).

1552r.- król Polski, syn Zygmunta I Starego – Zygmunt II August, sprzedał Mordy Mikołajowi Radziwiłłowi, zwanemu Czarnym, herbu Trąby, wojewodzie wileńskiemu.

1552-1571 - Mordy w posiadaniu Mikołaja Radziwiłła, później jego syna Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, pod rządami których miasto stało się ośrodkiem ruchu reformacyjnego na Podlasiu. Kościół zamieniono w jeden z najstarszych w Polsce zborów ewangelickich.

1563r.-w Mordach odbył się synod protestancki.

1571r.-Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zamienił Mordy na dobra Świerzno z Pawłem Ciecierskim herbu Rawicz.

1571-1680 - Mordy własnością małopolskiej rodziny Ciecierskich.

1680r.-Stanisław Godlewski herbu Gozdawa, starosta nurski, wszedł w posiadanie Mordów poprzez małżeństwo z jedną z Ciecierskich.

1680-1717-właścicielami Mordów byli Stanisław Godlewski i jego syn Jan Godlewski (zm.1716r.)

1717r.-Mordy powróciły do Ciecierskich po bezpotomnie zmarłym Janie Godlewskim.

1717-1803-Mordy ponownie w posiadaniu rodziny Ciecierskich.

1803r.-Dominik Ciecierski zamienił Mordy na Ciechanowiec z radcą pruskim Fryderykiem Kűhle.

1803-1821-Mordy własnością Fryderyka Kűhle.

1821-1828-Mordy własnością Głównego Banku Berlińskiego, który odkupił je od Fryderyka Kűhle.

1828-1830- właścicielem Mordów był król pruski Fryderyk Wilhelm, który odkupił je od Banku, a stanowić miały wiano dla córki, późniejszej żony cara Rosji – Mikołaja I Romanowicza.

1830r.-Mordy odkupił Bank Rządu Królestwa Polskiego.

1830-1837-Mordy własnością Skarbu Królestwa Polskiego.

1837r.-Mordy kupił na licytacji Jan Zembrzuski herbu Doliwa.

1837-1912-Mordy w posiadaniu rodziny Zembrzuskich.

1841r.–utworzenie szkoły elementarnej w Mordach

1867r.-Mordy utraciły prawa miejskie.

1912r.-dobra Mordy (bez miasta) kupił Konstanty Przewłocki dla swego syna Henryka (bez folwarków: Czepielin, Doliwo i Czołomyje, rozparcelowanych przez Zembrzuskich).

1912-1944-właścicielami dóbr Mordy byli Przewłoccy - Henryk i Karolina Hutten Czapska.

1919r.-odzyskanie praw miejskich przez Mordy.

1936-1938-budowa Kopca w Majówce

8 IX 1939-bombardowanie Mordów

22 VIII 1942r.-likwidacja getta żydowskiegoObecny herb Mordów

28 VII 1944r.-wyzwolenie Mordów

jesień1944r.-w okolicy Mordów tworzona była 8 Dywizja Piechoty Ludowego Wojska Polskiego

X 1944r.-aresztowanie i uwięzienie Henryka Przewłockiego –zm. 12.06 1946r. w sowieckim obozie Borowicze.

1944-1947-w Mordach działało Miejskie Gimnazjum Ogólnokształcące

1959-1962r.-zbudowano nowy budynek Szkoły Podstawowej w Mordach przy ul. Kilińskiego

1955r.-elektryfikacja Mordów

1973r.-utworzenie Gminy Mordy

1999r.-utworzenie Gimnazjum w Mordach

2000r.-Gimnazjum nr 1 w Mordach - samodzielną placówką!